Algemene voorwaarden Chocolaterie Smikky gevestigd in Almere buiten

Geldig vanaf 24/7/2020

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Chocolaterie Smikky De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Smikky.nl. Op verzoek kunnen wij u een schriftelijk exemplaar zenden.

1.2 Bij het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Chocolaterie Smikky behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is afgesproken worden de algemene of specifieke voorwaarden of overeenkomsten van derden niet door Chocolaterie Smikky erkend.

1.4 Smikky.nl garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het assortiment vermelde specificaties.


2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang het product op voorraad is.

2.2 Volgens de regels van de koop op afstand zal Chocolaterie Smikky bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het product dat besteld is niet meer op voorraad is of niet meer leverbaar is), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling niet volledig kan worden uitgevoerd, dan ontvangt de klant binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Chocolaterie Smikky zal, met tegenbewijs, zijn voldaan als door Chocolaterie Smikky geleverde producten/diensten een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle verzend/leveringstermijnen op onze website zijn een indicatie. Aan de genoemde termijnen kunnen geen rechten worden ontleend. 


3. Prijzen

3.1 Prijzen worden tijdens een aanbieding niet verhoogd. Tenzij door (wettelijke) maatregelen dit nodig is.

3.2 Alle prijzen op onze website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten zijn wij niet aansprakelijk. 

3.3 Op onze site zijn alle prijzen inclusief BTW en worden weergeven in euro’s.  


4. Herroepingsrecht

De producten die wij verkopen hebben een beperkte houdbaarheid, daarom kunnen de producten niet geretourneerd worden en is het herroepingsrecht daarom ook niet van toepassing. Heeft u uw bestelling betaald. Dan is deze definitief. 


5. Gegevensbeheer

5.1 Als u een bestelling plaatst op onze site. Dan worden uw gegevens opgenomen in ons klantenbestand. Wij (Chocolaterie Smikky) houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal daarom uw gegevens niet verstrekken aan derden. 


6. Garantie

6.1 Wij (Chocolaterie Smikky) garanderen dat onze geleverde producten volstaan aan de eisen van bruikbaarheid en levensduur.

6.2 Als Chocolaterie Smikky de klacht van de klant/afnemer als gegrond beschouwd, zal chocolaterie Smikky contact met de afnemer/klant opnemen om een regeling te treffen. Chocolaterie Smikky is niet aansprakelijk voor een andere vorm van schade zoals aanvullende schadevergoedingen of vergoedingen door indirecte schade.


7. Aanbiedingen

7.1 Onze aanbiedingen zijn nergens aan verbonden. Tenzij wij het in onze aanbieding hebben vermeld. 

7.2 Prijsafspraken tussen de afnemer en Chocolaterie Smikky gelden pas nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.3 Bij een aanbiedingen zijn nabestellingen niet voor dezelfde prijs.

7.4 Wijzigingen in afspraken of aanvullende afspraken gelden pas nadat deze schriftelijk zijn overeengekomen. 


8. Overeenkomst

8.1 Wij (chocolaterie Smikky) behouden ons het recht om zonder opgave van reden een bestelling niet te accepteren of alleen onder bepaalde voorwaarden te accepteren. 


9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle foto’s/afbeeldingen en de bijbehorende gegevens zijn een indicatie en kunnen geen reden zijn voor het niet voldoen/ontbinden van de overeenkomst of voor een schadevergoeding. 


10. Overmacht

10.1 Wij (chocolaterie Smikky) zijn niet aansprakelijk als door overmacht overeenkomsten niet kunnen worden nagekomen. 

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Chocolaterie Smikky alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Chocolaterie Smikky (Smikky.nl)

Wij (chocolaterie Smikky) behouden ons het recht in het geval van overmacht de overeenkomsten uit te stellen en is ook gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In dit geval is Chocolaterie Smikky (Smikky.nl) geen enkele schadevergoeding/boete verschuldigd. 

10.4 Als door overmacht wij (chocolaterie Smikky) niet aan al onze verplichtingen kunnen voldoen, maar al een reeds van onze verplichtingen hebben gedaan dan kunnen wij het voldane gedeelte van de bestelling factureren. 


11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 Chocolaterie Smikky blijft eigendom van het verkochte product als de afnemer/klant het geleverde product/dienst nog niet heeft betaald. , zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de openstaande facturen van Chocolaterie Smikky wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.


12. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

12.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.